Anunci de l’aprovació inicial del POUM de Castellolí

El Ple de la Corporació va acordar, en data 10 de maig de 2011,  aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí, d’acord amb el que estableix l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, així com sotmetre-la a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la inserció d’aquest anunci en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en dos diaris de difusió comarcal, a efectes de presentar les al·legacions escaients.

0. ANUNCI aprov inicia POUMl
1. MEMORIA
2. MEMORIA_SOCIAL
3. ISA_Doc _sintesi
4.1 localització de l’àmbit d’estudi
4.2 xarxa de mobilitat actual
4.3 xarxa de transport públic actual
4.4 mobilitat generada per tipus d’ús
4.6 propostes de millora en les xarxes de mobilitat
4.7 DECRET MOB
4.8 ESTUDI_MOBILITAT
5. AGENDA_I_AVALUACIO_ECONOMICA
5. AGENDA_I_AVALUACIO_ECONOMICA
6.2 ANNEX_2_SISTEMATITZACIO_PLANEJAMENT
7. NORMATIVA