Ple extraordinari Castellolí

Quan: El dijous 17 nov. de les 19:00h a les 20:00h

Organitza: Ajuntament de Castellolí

On: Sala de plens de l’Ajuntament

Ple extraordinari. Entre els punts que es portaran al ple, destaca la modificació i aprovació, si s’escau, de les ordenances vigents pel 2012.

Ordre del dia del ple:

  1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
  2. Aprovació, si s’escau, del nou conveni marc d’adhesió a la xarxa local de consum amb la Diputació de Barcelona
  3. Determinació de la data de les sessions ordinàries del Ple per l’any 2012 .
  4. Acceptació, si s’escau, de l’increment de subvenció del departament d’ensenyament.
  5. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit 2/2011
  6. Aprovació, si s’escau, de la fra. 844 de la UPC
  7. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscal exercici 2012
  8. Donar compte de decrets de l’alcaldia