Anunci d’explotació del servei de bar de La Brillante

Dilluns, 20 de febrer de 2012

Obert el termini per fer sol·licituds per l’explotació del servei de bar de La Brillante

Façana Cafè La Brillante

L’explotació del servei de bar de l’edifici de La Brillante està oberta a sol·licituds. Totes les persones interessades a dur a terme l’explotació cal que ho comuniquin a l’Ajuntament de Castellolí, abans del dijous 8 de març de 2012.

Les condicions de l’explotació són:

  • Cànon que ha d’abonar l’arrendatari: 500 € mensuals (IVA inclòs), els quals inclouen les despeses de llum i gas.
  • Durada: 1 any, prorrogable fins a 3 anys.
  • Garantia definitiva: 3000 €

Documentació que cal portar:

  • Còpia del DNI
  • Declaració expressa i responsable que l’empresa està al corrent dels pagaments de les quotes de la Seguretat Social i es troba al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d’incapacitat o d’incompatibilitat que  preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol I de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.