Aprovació inicial del projecte d’obres de regeneració de l’avinguda de la Unió

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 19 de juliol de 2012, va prendre l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obra pública de competència municipal per a la regeneració de l’avinguda de la Unió.

Se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de dos mesos, i es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

120725 – Anunci – Aprovació inicial projecte d’obres “Regeneració Avinguda de la Unió”