Segona aprovació inicial del POUM de Castellolí

El Ple de la Corporació va acordar, el 19 de juliol de 2012, donar conformitat al text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí i sotmetre-la a informació pública pel termini de dos mesos, a comptar des de l’ultimà publicació d’aquest anunci.

A continuació s’adjunta el PDF de l’acord.

120724 – Anunci – Segona aprovació inicial POUM