Anunci: Aprovació provisional ordenances fiscals

L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 18 d’octubre de 2012  amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent: Anunci aprov provisional ordenances fiscals 2013