Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obres de “Urbanització d’un tram del C/ Llibertat “

 El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2012 va aprovar inicialment  el projecte d’obres de “Urbanització d’un tram del C/ Llibertat “

ANUNCI aprov inicial projecte d’obres c llibertat

Arxius Projecte tècnic:
projecte-ca-220-11
preus-simples-ca-220-11-set
descomposats-ca-220-11-set
amid-pressupost-ca-220-11-set
04-INTAL
03-PROP
02-PROP
01-SIT-EMPLAC-EA