L´Ajuntament de Castellolí denega la tramitació del Pla Parcial de Pla del Marino

 El Ple de la Corporació en sessió de data 13 de desembre de 2012, va prendre, el següent acord: 

En data 8 de febrer de 2011, el senyor Antoni Alemany Nasarre, en nom propi i en representació de la mercantil ‘Alemany Agents Comercials, S.L.’, va presentar per al seu tràmit determinada documentació tècnica per a la tramitació del Pla Parcial d’Ordenació ‘Pla del Marino’ de les NNSS de Planejament de Castellolí.

En data 10 de maig de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Castellolí va acordar l’aprovació inicial del POUM del Municipi.

En data 17 de maig de 2011, el senyor Alcalde President de l’Ajuntament de Castellolí va decretar la interrupció del procediment de tramitació de l’esmentat instrument urbanístic en compliment de la suspensió de tràmits urbanístics que comporta l’aprovació inicial del POUM.
En data 10 de juny de 2011, mitjançant correu administratiu, el senyor Alemany va presentar recurs potestatiu de reposició contra l’anterior resolució.
En data 12 de desembre de 2011, el senyor Alemany va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, la subrogació en les competències urbanístiques municipals de l’Ajuntament de Castellolí entenent que l’Ajuntament havia incomplert el termini per a l’aprovació inicial.

En data 10 de gener de 2012, el senyor Alemany va interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació per silenci administratiu de recurs potestatiu de reposició presentat.

En data 25 de maig de 2012, la CTUCC va adoptar l’acord de retornar l’expedient a l’expedient ja que era manifestament incomplert i no s’havia produït silenci.

En data 30 d’octubre de 2012, el senyor Alcalde President ha dictat Decret deixant sense efecte la interrupció en la tramitació.

Al respecte, són d’aplicació els següents

FONAMENTS JURÍDICS

Hem de regir-nos pel DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en la seva redacció primigènia en afectar un expedient presentat el febrer de 2011. Pel que afecta la tramitació d’aquest Pla Parcial, els fonaments jurídics són els següents: 

–          Quant a la competència per a l’aprovació i al tràmit:

Article 85. Tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats

1. L‘aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d’aprovació definitiva correspongui a l’ajuntament, es pot adoptar directament l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d’informació pública, prescindint de l’aprovació provisional.

4. Els plans d’ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, s’han de posar a informació pública, per un termini d’un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s’han de trametre en el termini de deu dies des de l’adopció de l’acord d’aprovació inicial.

5. Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat, s’ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

6. En el cas que, d’acord amb la normativa aplicable, sigui preceptiu d’efectuar l’avaluació ambiental d’un pla d’ordenació urbanística municipal o d’un pla urbanístic derivat regeix el que estableix la disposició addicional sisena. L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’ésser incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest pel termini mínim de 45 dies que estableix la normativa aplicable sobre avaluació ambiental de plans i programes. En el cas que el pla urbanístic estableixi actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors i s’hagi de sotmetre al procediment de declaració d’impacte ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha de ser incorporat al pla i ha d’ésser sotmès a informació pública conjuntament amb aquest. La declaració d’impacte ambiental s’ha d’efectuar, segons correspongui, abans de l’aprovació provisional o abans de l’aprovació definitiva de l’expedient.

7. Simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla d’ordenació urbanística municipal, s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla. 

–          Quant als terminis:

Article 89. Terminis per a la tramitació dels plans urbanístics derivats i dels projectes d’urbanització

  1. El termini per adoptar l’aprovació inicial d’un pla urbanístic derivat és de tres mesos des de la recepció de la documentació completa si no precisa les obres d’urbanització bàsiques i de quatre mesos si les precisa.
  2.  Els plans urbanístics derivats promoguts a instància de part interessada no es poden inadmetre a tràmit ni rebutjar per manca de documentació, sinó que se n’ha d’acordar l’aprovació inicial o bé, si escau, la suspensió o la denegació, que han d’ésser motivades. 

Ens trobem davant d’un Pla parcial que incorpora obres bàsiques d’urbanització i, per tant, el termini per a l’aprovació inicial és de 4 mesos. Per tant, hem de concloure que l’acord d’interrupció de la tramitació va ser adoptat dins el termini establert per a l’aprovació inicial. 

D’acord amb el punt segon, la documentació no es pot inadmetre a tràmit ni rebutjar-se per manda de documentació, sinó que s’ha d’aprovar inicialment, suspendre’l o bé denegar-lo per causes motivades.

 –          De la documentació a aportar.

Entre la documentació a aportar, tal com s’ha marcat en el punt 6 de l’article 85 TRLUC, ens trobem amb l’avaluació ambiental d’acord amb la disposició addicional sisena:

Sisena. Avaluació ambiental dels plans urbanístics

L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, s’integra en el procediment urbanístic de conformitat amb la Llei d’Urbanisme, el reglament que la desplega i donant compliment als requeriments de la legislació sobre avaluació ambiental, segons assenyalen l’ article 14.4 i la disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d’abril , d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.

 L’anterior disposició addicional  ens remet, com no podia ser d’altra manera, a la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes.

 D’acord amb l’article 8.1 d) de la Llei 6/2009, estableix que el planejament derivat d’un planejament general que no compti amb avaluació ambiental s’hi han de sotmetre en funció de la decisió prèvia d’avaluació ambiental. Així, l’article 15, en el seu punt primer, estableix el següent: 

Article 15

Inici del procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental

1. El promotor d’un pla o programa, o modificació, dels que estableix l’article 8 ha de trametre a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar d’elaboració, la documentació suficient amb relació al pla o programa, o modificació, i a la seva potencial incidència ambiental a l’efecte de poder adoptar la decisió prèvia d’avaluació ambiental.

Observem que és clar l’article quan estableix que el promotor ha de trametre, en la fase preliminar. És a dir, abans de la redacció del pla i, per tant, de la seva presentació a l’administració actuant.

Per tant, com bé diu la CTUCC en el seu acord de 25 de maig de 2012, la documentació presentada en data 8 de febrer de 2011, és manifestament incomplerta ja que manca un requisit essencial que no és subsanable en haver hagut de tramitar-se amb anterioritat a la presentació de la documentació davant l’Ajuntament

Per tot el que ha estat exposat, el Ple de l’Ajuntament, amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions del grups municipal CiU i ApC, acorda:

 PRIMER.-      Denegar, d’acord amb l’article 89.2 del TRLUC i sense entrar en el fons de la documentació, l’aprovació inicial del Pla Parcial d’Ordenació del sector ‘Pla del Marino’, en estar manifestament incomplert degut a la manca de compliment de l’article 15 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, en considerar-se una mancança d’impossible esmena en haver de ser prèvia a la redacció de la documentació a presentar a l’Ajuntament. 

SEGON.-       Notificar l’antecedent acord al senyor Antoni Alemany Nasarre, en nom propi i en representació de la mercantil ‘Alemany Agents Comercials, S.L.’.