Finalitza el termini de comunicació de crema

El  15 de març s’inicia el període de prohibició d’encendre foc  en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. No obstant es poden concedir autoritzacions per a la realitzar diversos tipus d’activitats relacionades amb treballs agrícoles, treballs forestals, o focs d’esbarjo.

Per a poder donar tràmit a qualsevol sol·licitud, cal el vist i plau de l’Ajuntament corresponent, en aquest enllaç de l’Oficina Virtual de Tràmits es detallen els passos a seguir:

Sol·licituds activitats risc incendi forestal

Un cop entrades les sol·licituds al Ajuntament, aquest les traslladarà a l’Oficina Comarcal del DAAM per tal de continuar al tràmit per a la seva autorització.