Pla de Vigilància contra Incendis Forestals: Oberta la convocatòria Informadors i Operadors

Ja han sortit publicades les bases de selecció dels Informadors i Operadors del PVI 2013.

http://diba.cat/web/seleccio/interinatges 

La novetat més important respecte les darreres campanyes és que els informadors i operadors seran contractats directament per la Diputació de Barcelona. 

Termini: Des d’avui mateix fins 10 dies després de la publicació al DOGC (pendent de publicació al DOGC). 

Presentació de sol·licituds: acompanyades del model normalitzat: https://seuelectronica.diba.cat/tramits/ciutadania/Form%20catala/TRC_023.pdf

Es poden presentar als registres de la Diputació o als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Les sol·licituds rebudes per aquesta via seran trameses pels ajuntaments corresponents per correu administratiu o certificat al Registre General de la Diputació, Rbla. de Catalunya, 126, planta baixa – 08008 Barcelona. 

És important recordar als candidats que tots els mèrits i titulacions presentats, han d’anar acompanyats de la documentació justificativa corresponent.