Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obres de “Urbanització de l’Av. Montserrat “

 El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013 va prendre el següent acord: 1.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’Avda Montserrat (febrer...