Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obres de “Urbanització de l’Av. Montserrat “

 El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2013 va prendre el següent acord:

1.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’Avda Montserrat (febrer 2013), redactat per l’arquitecte Joan Subirana Vila, i que ascendeix a un pressupost de contracta de 254.832,51 euros.

Més informació:

PLANOLS AV MONTSERRAT

AVDA. MONTSERRAT-DOCUMENTACIÓ AVDA

MONTSERRAT-EBSS