Edicte Ple extraordinari de data 2 de maig

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous dia 2 de maig de 2013, a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Edicte ple extraordinari de data 2/05/2013