Anunci: Modificació Ordenança 23 Taxa llar infants

L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 16 de juliol de 2013  amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici...