Anunci: Modificació Ordenança 23 Taxa llar infants

L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 16 de juliol de 2013  amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de l’ Ordenança Fiscal núm. 23:Taxa per la prestació del servei de llar d’infants …

anunci aprov provisional taxa llar infants