Anunci: Aprovació inicial PAM

 

Es fa públic que el Ple de la Corporació en sessió de data 17 d’octubre de 2013 va acorda, entre d’altres, Aprovar inicialment el Pla d’Actuació municipal d’emergència per a incendis forestals.  …

Anunci:  ANUNCI aprovació inicial PAM