Edicte Ple extraordinari de data 29 d’octubre

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts dia 29 d’octubre de 2013, a les vint-i-una hores i trenta minuts  al Saló de Plens de la Casa de la Vila …

Edicte: EDICTE ple 131025