Edicte ple extraordinari de data 3 d’octubre

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous dia 3 d’octubre de 2013, a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EDICTE131003