Modificació de les ordenances fiscals per 2014

L’equip de govern ha apostat un any més per la contenció de la pressió fiscal pel 2014. La situació econòmica continua sent complicada per totes les famílies, per tant la proposta que es va portar al ple i es va aprovar el passat dia 17 d’octubre va ser la de congelar les ordenances de la taxa d’escombraries i revisar segons l’IPC interanual la taxa del subministrament d’aigua i l’impost de circulació. També es va actualitzar alguna taxa puntual per documents administratius i serveis especials. La taxa pel servei de cens, vigilància i inspecció d’animals de companyia es va suprimir, amb l’objectiu que tothom pugui tenir censats els seus animals de companyia, sense que cap taxa municipal gravi la seva tinença.

Pel que fa referència al l’ Impost sobre Bens Immobles (IBI), s’ha fet una actualització del valors cadastrals, els quals no s’havien actualitzat des de la última revisió cadastral, que datava de l´ any 1.989. La actualització del preu/valor cadastral dels bens immobles, s’anirà aplicant de forma gradual en els propers anys, enlloc de fer-ho en una vegada, amb la finalitat de minimitzar els efectes de l’impacte de la revisió del cadastre als veïns i veïnes de Castellolí. (Els percentatges aplicats són els que fixa el govern central anualment, i que per enguany te una actualització pels bens immobles de l’11%). L’Ajuntament no ha aplicat aquesta pujada a l’ impost, ja que l’ha compensada amb coeficients que permet el sistema. En definitiva, en els casos que no hi hagi hagut cap obra de millora des de l’últim cadastre a la vivenda, la taxa simplement es revisarà amb un percentatge aproximadament igual al IPC interanual.

L’aposta d’aquest govern és la responsabilitat i optimització en la gestió dels pressupostos,  per tal d´ evitar més pressió fiscal sobre les famílies en una situació econòmica negativa com la que estem vivint.