Anunci: Aprovació pressupost general 2014

Per acord del Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2014 es va aprovar el pressupost general per a l’exercici de 2014 …. Anunci: anunci...