La Teresa Guixà i el Sam Cervera nomenats Col.laboradors Oficials de l´Ajuntament de Castellolí

L´Ajuntament de Castellolí ha nomenat per Decret d´Alcaldia (del 18 de Març de 2014),  a la Sra Teresa Guixà i al Sr. Sam Cervera, Col·laboradors Oficials de l´ Ajuntament de Castellolí (en la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Forestals i en la Regidoria d´ Esports i Joventut respectivament).

289895_1464191622098_4074223_o   474259_4176202616133_1172036302_o

L´ objectiu del Decret es fer un reconeixement al seu treball, oficialitzant el seus càrrecs de Col·laboració.

Des de l´ inici de l´ actual legislatura (Juny del 2011), i davant la realitat del nostre municipi de tenir un Govern en minoria (2 regidors al Govern i 5 a la Oposició), l´equip de Govern, va fer ús de l´ajuda desinteressada de molts col·laboradors (com el  Sam i la Teresa), per poder desenvolupar  les Regidories de l´Ajuntament de Castellolí.

L´Ajuntament de Castellolí, vol agrair amb aquest Decret la seva gran feina feta, i animar-los a seguir treballant, ara oficialment, pel bé del nostre municipi, de Castellolí.

Moltes gràcies!.

 

DECRET  DE NOMENAMENT DE COL·LABORADORS  DE L’ ALCALDIA:

 

Atès l’establert a l’article 122.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitat Locals,

 

Ateses les competències que tinc atribuïdes

 

 

HE RESOLT:

 

 

PRIMER.– Nomenar com a col·laboradors delegats de l’alcalde de Castellolí pel desenvolupament de les següents regidories a :

 

Sra. Maria Teresa Guixà Seuba: Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Forestals

 

Sr. Samuel Cervera Camps: Regidoria de Joventut  i Esports 

 

SEGON.– Aquest càrrec no comporta cap contraprestació econòmica ni contractual i serà rescindit a la finalització del mandat actual.

 

 

Ho mana i ho signa el Sr. Joan Serra Muset, alcalde de Castellolí a 18 de març de 2014