Anunci: Nomenament de Jutge de Pau sustitut

Atesa la renúncia presentada pel jutge de pau substitut, s’ha de procedir al nomenament per als pròxims quatre anys d’un nou jutge de pau substitut.   

Anunci:  ANUNCI jutge de pau sustitut