Edicte: Ple sessió ordinària de data 10 d’abril

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous dia 10 d’abril de 2014, a les vint hores i trenta minuts al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Edicte:  Edicte sessió ordinaria de data 10 d’abril