Assemblea ordinària de l’ADF

Dia 30 de maig de 2014, a les 20,30 hores al local la Cooperativa, ordre del dia: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 2.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes exercici 2013. 3.- Memòria de Presidència. 4.- Renovació de la Junta Directiva 5.- Nomenament del representant de l’ADF a la Comissió de seguiment del dipòsit controlat de Can Palà. 6.- Presentació de la trobada de l’ADF pel proper dia 31 de maig 7.- Informació sobre el “carnet groc” 8.- Precs i preguntes