Ple ordinàri de data 15 de juliol

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dimarts 15 de juliol, a les vint hores i trenta minuts al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Edicte: EDICTE140704