Anunci: Ap. plec de clausules (PCAG)

En data 16 d’octubre de 2014 el Ple de la Corporació va prendre següent acord:

 Primer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives generals (PCAG) de contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats, adequat al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11, elaborat per la Diputació de Barcelona.

Anunci: ANUNCI 2