Anunci: Contribucions especials tram c/Llibertat

El Ple de l’Ajuntament de Castellolí, en sessió  de data 16 d’octubre de 2014, va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

1. Imposar contribucions especials com conseqüència de l’execució de l’obra URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT, l’establiment i exigència de la qual són legítims per l’obtenció d’un benefici o un augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada …

Anunci: 05 anunci BOP