Anunci: Expropiacions vial Pinyerets

El Ple de la Corporació en sessió de data 16 d’octubre de 2014, va prendre l’acord, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació …

Anunci: anunci expropiacio