Edicte: Modificació de crèdits 1/2014

Aprovat inicialment  pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 16 d’octubre de 2014, l’expedient de modificació de crèdits nº. 1/14, en el pressupost municipal vigent, s’exposa al públic a …

Edicte: EDICTE mod credit 1 2014