Anunci: Aprovació provisional de la Modificació Ordenança fiscal 24 reguladora de serveis especials

 L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent: Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici...