Anunci de l’Ajuntament de Castellolí aprov. inicial projecte d’obres d’urbanització de vorera Castellolí-Ca N’Alzina

ANUNCI de l’ajuntament de Castellolí sobre l’aprovació inicial del projecte d’obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí-Ca N’Alzina –TRAM URBÀ

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2014  va prendre el següent acord:  …

Text íntegre: ANUNCI aprovació inicial del projecte d’obres d’urbanització vorera Castellolí- Ca N’Alzina