Anunci: Aprovació provisional de la Modificació Ordenança fiscal 24 reguladora de serveis especials

 L’Ajuntament de Castellolí en sessió plenària de data 4 de desembre de 2014 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

 Ordenança Fiscal núm.24:  reguladora de la taxa per serveis especials.

 

Anunci: anunci aprov provisional us locals i taxa