Anunci: Aprovació inicial del projecte d’obra de Reforma de l’Edifici de les Antigues Escoles

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2015  va prendre el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra de reforma de l’edifici de les antigues escoles . …

ANUNCI