Ple Sessió extraordinària de data 12 de març

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 12 de març de 2015  a les vint hores i trenta minuts  al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Anunci: EDICTE150309