Ple Sessió extraordinària de data 31 de març de 2015 (Edicte 150327)

EDICTE 150327

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts 31 de març de 2015 a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Ratificar, si s’escau, el decret de l’alcaldia de data 26 de març de 2015, interposant recurs d’apel•lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
2.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí- Ca N’Alzina –TRAM CARRETERA
3.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres de reforma d’edifici per a oficina de turisme.
4.- Anul•lació, si s’escau, de l’acord de ple de data 16 d’octubre de 2014 d’adjudicació del contracte d’obres de Urbanització d’un tram del carrer Llibertat.

Castellolí, 27 de març de 2015

L’Alcalde
Joan Serra Muset