Una sentència judicial atura el projecte d’urbanització del Carrer Llibertat.

L’ Ajuntament de Castellolí ha rebut la següent sentència judicial desfavorable pels interessos de Castellolí:

• Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona, referent a la demanda presentada pel Sr. Antoni Alemany Nasarre que va interposar contra l´ Ajuntament de Castellolí, pel Projecte de Urbanització del carrer Llibertat. (Obra inclosa al Programa “Pla Viure el Poble”).

El Sr. Alemany al•legava com a motius d´impugnació, que el Projecte d’ Urbanització que correspon a les obres del Carrer Llibertat estava elaborat per un tècnic no competent, que les Normes Subsidiàries (NNSS) de Planejament (daten del 1992) no tenien l’ estudi econòmic i financer de caràcter preceptiu i necessari, i finalment al•legava que part del carrer on s’ havien de realitzar les obres eren de titularitat privada.

La Jutgessa finalment ha dictaminat en l’ apartat referent a les normes subsidiàries, que no estan ben resoltes per manca d’ estudi econòmic-financer, deixant automàticament sense efecte el Projecte del Carrer Llibertat, i obligant a l’ Ajuntament de Castellolí a pagar les costes del procés.
Les conseqüències immediates de la sentència es que NO es realitzaran les obres de millora del Carrer Llibertat tal com estaven projectades (obra subvencionada en un 55% pel Plà Viure el Poble).

L’ Ajuntament de Castellolí ha rebut aquesta sentència amb gran sorpresa, atès que les Normes Subsidiàries abans esmentades daten del 1992, i que el què estava en discussió era la millora de paviment d’ un carrer existent i no el Planejament General del Poble; per tant, no estant conforme amb la sentència, en el Ple celebrat el passat dia 12 de Març del 2015, es va decidir per unanimitat dels Regidors que es recorrerà en apel•lació la sentència referida davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) (d’ acord amb les indicacions dels nostres assessors jurídics) i  en el  Ple realitzat el passat dia 31 de Març de 2015, es va procedir també per unanimitat dels Regidors presents, a retrocedir en la adjudicació de les obres, i retornar l´Aval a l´empresa adjudicatària que en pocs dies havia de començar les obres.

Pel que fa referència al Planejament General del Poble, l´Ajuntament va treballar des del primer dia en fer un Pla d’ Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Castellolí, amb molta participació ciutadana i amb el màxim consens possible, amb l’ objectiu de substituir les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) del 1992 per un Planejament urbanístic actualitzat. Com bé sabeu, el POUM ja ha estat aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, restant únicament la seva publicació al DOGC a efectes d’ executivitat.

L’ obligació de l’ Ajuntament és sempre defensar els interessos generals, per davant dels particulars i per tant lamentem que un carrer del qual no se n’ ha acreditat la titularitat privada, de lliure concurrència i de gran mobilitat per accedir al carrer de la Pau o a la zona d’ equipaments esportius i educatius del poble, no pugui ser arranjat i millorat com estava previst. En qualsevol cas, l´Ajuntament de Castellolí seguirà defensant els interessos generals.