Anunci: Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica

Es fa públic que el Ple de la Corporació en sessió de data 19 de maig de 2015, va aprovar el Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’ajuntament de Castellolí.

Anunci:Anunci Reglament de la Seu Electronica