Edicte: Reforma d’edifici per oficina de turisme

De conformitat amb l’acord de Ple de data 19 DE MAIG DE 2015, per mitjà del present anunci s’efectua NOVA CONVOCATÒRIA del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres de “REFORMA D’EDIFICI PER A OFICINA DE TURISME, conforme a les següents dades:

Edicte: Reforma d’edifici per a oficina de Turisme