Edicte: Urbanització vorera de connexió Castellolí-Ca N’Alzina-Tram Carretera

De conformitat amb l’acord de Ple de data 19 DE MAIG DE 2015, per mitjà del present anunci s’efectua NOVA CONVOCATORIA del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres de “URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ-CA N’ALZINA- TRAM CARRETERA, conforme a les següents dades:

Edicte: Urbanització vorera de connexió Castellolí-Ca N’Alzina-Tram carretera