Ple de Constitució de l’Ajuntament sessió extraordinària de 3 de juliol

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les Entitats local, aprovat pel Reials Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es...