Anunci: Aprovació del Compte General 2014

La Comissió especial de Comptes d’aquest Ajuntament, reunida en sessió de data 28 de juliol, va procedir a l’examen i aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2014.
Anunci: ANUNCI APROV COMPTE GENERAL 2014