Edicte: Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 1/15

Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 8 d’octubre de 2015, l’expedient de modificació de crèdits 1/15 …

Edicte: Modificació de crèdits 1/15