CAMPANYA RECOLLIDA DE ROBA PELS REFUGIATS

L’Ajuntament de Castellolí es vol solidaritzar amb la campanya “Catalunya amb els refugiats” de recollida de roba i altres materials, en la que participa la Fundació Nous Catalans.

Antecedents:

Està arrib­ant el fred a Sèr­bia, Croà­cia i Eslovè­nia i pel que sabem s’hi estan aca­bant les mantes i roba d’abric per aju­dar els refu­giats. Es cal­cula que a la nit s’arriben a tem­per­a­tures de 4 graus i les prop­eres set­manes podrien baixar dels 0 graus. Ja sabem que les insti­tu­cions cata­lanes estan preparant l’acollida als refu­giats que, tard o d’hora, vin­dran a Catalunya. Però, de moment, la gran massa de per­sones que han fugit de la guerra i recla­men asil són a l’Europa cen­tral, a l’anomenada rura dels Bal­cans, molts cam­i­nant encara i inten­tant creuar fron­tera rere frontera.

Mate­r­ial necessari:

  • mantes
  • sacs de dormir
  • ten­des de campanya
  • anoracs o jaque­tes d’abric (infants i adults)
  • botes (infants i adults)
  • altra roba d’abric (infants i adults)

Mil­lor si tot aquest mate­r­ial pot ser nou o, com a mínim, semi­nou, net i en bones condicions.

TOTHOM QUE VULGUI COL·LABORAR POT PORTAR TOT EL MATERIAL A L’AJUNTAMENT ABANS DEL DIA 5 DE NOVEMBRE, NOSALTRES EL FAREM ARRIBAR ALS PUNTS DE RECOLLIDA DE BARCELONA!

 

Moltes gràcies!

 

cartell roba