Subvencions de la Generalitat de Catalunya Comprova si t’hi pots beneficiar!

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava ahir la resolució per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2016. Comprova si t’hi pots beneficiar! També hi ha ajuts per a participació en fires!
Et fem un resum del més important i t’adjuntem el document complet amb tota la informació. Te’l pots descarregar aquí.

RESUM:
Base 1. Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Base 2. Persones o entitats beneficiàries:
Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:
a)     Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
b)     Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Annex. Programes:
Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de les entitats.
Programa 2: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials.
Programa 3: Implementació d’eines d’innovació tecnològica.
Programa 4: Participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals del comerç i els serveis a Catalunya.
Programa 5: Comercialització de l’artesania.
Programa 6: Internacionalització de la moda.

Article 3. Sol·licituds i termini de presentació:
3.1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 4 de juliol de 2016 i finalitza el dia 26 de juliol de 2016.

Base 6. Sol·licituds i documentació:
6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya  a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement.
6.2. Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.