Convocatòria de Ple per quest dijous dia 22 a les 20:00

L’Alcalde – President en funcions, avui mateix ha dictat el següent DECRET: En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28...