Convocatòria de Ple per quest dijous dia 22 a les 20:00

L’Alcalde – President en funcions, avui mateix ha dictat el següent
DECRET:

En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
He Resolt:
PRIMER: Convocar als membres del PLE d’aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació per a la Sessió extraordinària de la mateixa, que se celebrarà el dijous dia 22 de desembre de 2016 a les vint hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila.

SEGON: Fixar l’ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:
1.- Aprovar les dates de les sessions plenàries any 2017
2.- Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de. 2015
3.- Aprovar la moció de suport als usuaris de la Hispano Igualadina- Monbus per un servei públic de qualitat
4.- Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.
5.- Aprovació, si s‘escau, de la modificació de crèdit 2/2016.
6.- Aprovació, si s’escau, del Pla Local de joventut 2017-2021

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l’Ajuntament, les causes que impedeixin l’assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament.
Castellolí, 16 de desembre de 2016
La Secretària acctal.