Convocatoria de ple ordinari pel 18 de gener de 2017.

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dimecres 18 de gener de 2017  a les vint hores  al Saló de Plens de la Casa de la Vila

 

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

 

1.-  Aprovar les actes de les sessions anteriors

2.-  Donar Compte de decrets de l’Alcaldia

3.-  Aprovació del Compte de la Gestió recaptatòria exercici 2016

4.- Aprovació inicial del pressupost exercici 2017

5.- Precs i preguntes

 

Castellolí, 13 de gener de 2017   

 

L’Alcalde

 

L’Alcalde

Joan Serra Muset