Convocatoria de Ple extraordinari de data 23 de maig

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dimarts 23 de maig de 2017 a les dinou hores i cinquanta-cinc minuts al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

1.- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum

2.- Aprovació del conveni interadministratiu per a l’execució d’un projecte de dinamització comercial i turística supramunicipal.