Ple ordinari dijous 19 d’octubre a les 20:00h.

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l’article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d’abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 19 d’OCTUBRE de 2017  a les vint hores al Saló de Plens de la Casa de la Vila

 

Amb els següents punts de l’ordre del dia:

 

1.-  Aprovar l’acta de la sessió anterior

2.-  Donar Compte de decrets de l’Alcaldia

3.- Donar compte de l’escrit presentat per l’alcaldia relatiu a la renúncia de la seva retribució.

4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances 2018

5.- Aprovar, si s’escau, la incorporació de l’ajuntament de Castellolí com a Patró de la Fundació Catalana per l’Esport del Motor.

6.- Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 5/2017 i 6/2017

7.- Acord de condemna de tota la violència generada per l’Estat espanyol el dia 1 d’octubre

8.- Atorgament, si s‘escau, de llicència d’obres a Atlas Gestión Medioambiental Enviland SA.

9.- Altres assumptes

10.- Precs i preguntes

 

Castellolí, 11 d’octubre de 2017

 

L’Alcalde