Ple extraordinari de data 22 de novembre

S’ha modificat la data i es farà el dimecres 22 de Novembre!!
Senyor/a,
L’Alcalde – President en funcions, avui mateix ha dictat el següent
En ús de les facultats que em confereix l’article 53.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 21.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
He Resolt:

PRIMER: Convocar als membres del PLE d’aquest Ajuntament, juntament amb la Secretària de la Corporació, per a la Sessió extraordinària, que se celebrarà el dijous dia 23 de novembre de 2017 a les dinou hores i trenta minuts, al saló de Plens de la Casa de la Vila.

SEGON: Fixar l’ORDRE DEL DIA de la sessió convocada de la següent forma:
1.- Sorteig dels membres de la Mesa electoral
2.- Aprovació del compte general exercici 2016
3.- Aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els diferents ajuntaments pel DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTUACIONS CONDUENTS AL DESENVOLUPAMENT DEL PARC RURAL DE MONTSERRAT.

TERCER: Notificar aquesta resolució als interessats, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria de l’Ajuntament, les causes que impedeixin l’assistència.

QUART: Ordenar la seva inserció en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament.

Castellolí, 20 de novembre de 2017

 

Ordre del dia:  20171120132707863